• Yom Kippur

 

 

ROSH HASHANAH

FLORENCE

NEW YORK

LONDON

PARIS-BAYONNE-BORDEAUX

AMSTERDAM

Mincha

PHILADELPHIA

ROME